Algemene voorwaarden

Retour en garantie

Wij garanderen altijd de beste kwaliteit. Desalniettemin is het mogelijk bestelde artikelen te retourneren. Tactic Benelux geeft 6 maanden garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum. Producten worden alleen in ontvangst genomen als het een fabricagefout betreft.

Wat is een fabricagefout?
Dit is een mankement aan het product dat niet is ontstaan door:

  1. Onjuist gebruik;
  2. Slijtage;
  3. Geen of slecht onderhoud.

Als u van mening bent dat uw artikel aan de garantievoorwaarden voldoet, vul dan het retour en garantieformulier in. Na ontvangst van de email zullen we uw klacht beoordelen. Indien de klacht wordt geaccepteerd zal Tactic Benelux u vragen uw artikel(s) te retourneren. Tactic Benelux zal daarna een nieuw artikel terugsturen. Indien uw artikel niet voorradig is, wordt uw bedrag gecrediteerd.

Betaal- en leveringsvoorwaarden

  1. Na akkoord op het ontwerp en de bestelling wordt een aanbetaling gedaan van 50%;
  2. Voor het verzenden van de order wordt de overige 50% betaald.
  3. Bij orders > 10 items worden geen ontwerp- en instelkosten in rekening gebracht
  4. Bij orders < 10 items wordt 150 euro ontwerp- en instelkosten in rekening gebracht
  5. Na betaling van de eerste 50% gaat de levertijd lopen. De levertijd varieert tussen de 6-7 weken. Tactic Benelux streeft naar levering binnen 6 weken.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Tactic Benelux Teamwear.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 Tactic Benelux: gevestigd te Sassenheim aan het adres Kagerweide 21 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 64766845.
1.2 WEDERPARTIJ: een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep (consument) of bedrijf –of enig andere organisatievorm met rechtspersoonlijkheid – met wie Tactic Benelux een Overeenkomst, van welke aard dan ook aangaat (aspirant-Wederpartij) of is aangegaan
1.3 Schriftelijk: onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: per brief, e-mail of fax.
1.4 Zaken: hebben de betekenis zoals beschreven in artikel 3:2 van het Burgerlijk Wetboek (voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten)
1.5 Product: het leveren of ter beschikking stellen van zaken en/of enige andere prestatie
1.6 Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle – ook toekomstige – overeenkomsten in het kader waarvan Tactic Benelux, zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige andere prestatie verricht.
2.2 Tactic Benelux neemt bij het aangaan van een overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uit te voeren. .
2.3 De wederpartij van Tactic Benelux wordt hierna aangeduid als WEDERPARTIJ. De algemene voorwaarden die WEDERPARTIJ op enig moment aan Tactic Benelux presenteert worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Tactic Benelux en WEDERPARTIJ zijn overeengekomen. Ingeval één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te ) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.5 Tactic Benelux behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen
2.6 Tactic Benelux is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met WEDERPARTIJ

ARTIKEL 3 TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, MONSTERS, INTELLECTUELE EIGENDOM
3.1. Tactic Benelux heeft het recht om de WEDERPARTIJ te houden aan de gegevens omtrent de koop/prestatie die zij op haar offertes, orderbevestigingen en facturen vermeldt, dit tenzij WEDERPARTIJ binnen veertien dagen na de ontvangst van die stukken de juistheid van die gegevens gemotiveerd betwist. Tenzij anders gemeld, zijn de offertes van Tactic Benelux vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand doordat WEDERPARTIJ het aanbod van Tactic Benelux schriftelijk aanvaardt, dan wel doordat Tactic Benelux uitvoering geeft aan hetgeen WEDERPARTIJ verlangt. Indien een overeenkomst tot stand komt naar aanleiding van een vrijblijvende offerte van Tactic Benelux, heeft Tactic Benelux het recht om die offerte binnen vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan te herroepen, met als gevolg dat geen overeenkomst tot stand blijkt te zijn gekomen. Tactic Benelux behoeft de gegevens die zij van de WEDERPARTIJ ontvangt niet op juistheid te onderzoeken. Tactic Benelux heeft het recht om indien haar aanbod niet tot een overeenkomst leidt, en zij kosten heeft gemaakt die kosten aan WEDERPARTIJ in rekening te brengen.
3.2. WEDERPARTIJ draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens naar Tactic Benelux.
3.3. Indien Tactic Benelux aan WEDERPARTIJ documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen. Indien een monster of proefzending door WEDERPARTIJ wordt behouden heeft Tactic Benelux het recht om die zending tegen de normaal bij haar geldende prijzen, in rekening te brengen. Speciaal voor de klant gemaakte Custom made kleding zal te allen tijde in rekening gebracht worden bij de klant.
3.4. Bij digitale monstering is Tactic Benelux niet verantwoordelijk voor mogelijk optische kleurverschil in beeld en realiteit. De aangegeven CMYK kleur is in deze bepalend. Bij door WEDERPARTIJ foutief aangegeven CMYK nummers is WEDERPARTIJ verantwoordelijk en zullen mogelijke kosten van de producten of het herstellen hiervan door WEDERPARTIJ worden gedragen
3.5. Alle met het Product verbonden intellectuele eigendomsrechten van bijvoorbeeld prijsopgaven, tekeningen en andere ter beschikking gestelde documenten –zowel digitaal als fysiek – berusten bij Tactic Benelux. Deze mogen slechts aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien Tactic Benelux daartoe, desgevraagd, schriftelijk toestemming verleent. Tactic Benelux heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar geschikt moment op te eisen. Indien de WEDERPARTIJ de door Tactic Benelux opgeëiste bescheiden niet retourneert dan wel zonder toestemming van Tactic Benelux aan derden ter beschikking stelt, verbeurt hij een boete ten belope van Euro 2000,00 per gebeurtenis, onverminderd het recht van Tactic Benelux op schadevergoeding.
3.6. WEDERPARTIJ vrijwaart Tactic Benelux tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af TACTIC BENELUX te Alkmaar of een andere in overleg met WEDERPARTIJ vast te stellen locatie. Het risico van het Product gaat over op WEDERPARTIJ op het moment dat het Product het pand van TACTIC BENELUX verlaat voor transport naar WEDERPARTIJ of een locatie door WEDERPARTIJ aangegeven ook al is de eigendom van het Product nog niet overgedragen danwel indien TACTIC BENELUX WEDERPARTIJ op de hoogte heeft gesteld van het feit dat het Product voor verzending klaarstaat en vervolgens geen nadere instructie of adequate instructie van de zijde van WEDERPARTIJ is verstrekt. Eventuele opslag zal voor rekening en risico van WEDERPARTIJ plaatsvinden.
4.2 WEDERPARTIJ is jegens TACTIC BENELUX verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van het Product zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien WEDERPARTIJ het Product niet in ontvangst neemt, zal het Product als afgeleverd gelden op het moment dat TACTIC BENELUX het Product heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de WEDERPARTIJ onder zich. Tevens heeft TACTIC BENELUX in dat geval het recht om aan WEDERPARTIJ te factureren.
4.3 Overeengekomen termijnen van levering gelden – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen – bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient TACTIC BENELUX schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan TACTIC BENELUX een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen. Steeds geldt dat de leverperiode pas in gaat, resp. er pas sprake is van een leverplicht, indien omtrent alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens van WEDERPARTIJ zijn ontvangen en, indien van toepassing, WEDERPARTIJ de overeengekomen vooruitbetaling heeft verricht.
4.4. TACTIC BENELUX heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft TACTIC BENELUX steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
4.5. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verlenging tot twee weken als bedoeld in artikel 12 lid 7. In dat geval wordt zonder dat WEDERPARTIJ de overeenkomst mag ontbinden de leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, en tevens met een periode waarbinnen TACTIC BENELUX redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.
4.6 Tenzij anders wordt overeengekomen bepaalt TACTIC BENELUX de wijze waarop het Product wordt vervoerd.
4.7. Indien WEDERPARTIJ zaken aan TACTIC BENELUX wil retourneren dan is daarvoor steeds de voorafgaande toestemming van TACTIC BENELUX vereist. De kosten van de terugzending zijn voor rekening van WEDERPARTIJ terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven toestemming van de zijde van TACTIC BENELUX, geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming zijdens TACTIC BENELUX, geschiedt de terugzending op kosten van de partij die het ongelijk aan haar zijde heeft.
4.8 TACTIC BENELUX heeft het recht in het geval van drukorders, of speciale aanmaak, 10% meer/minder te leveren aan de overeengekomen hoeveelheid, en om het juiste aantal in rekening te brengen.
4.9. In deze algemene voorwaarden wordt onder (af)levering ook oplevering verstaan.

ARTIKEL 5 LEVERING VAN GESLUBIMEERDE / BEDRUKTE ZAKEN
5.1 In het geval TACTIC BENELUX opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van WEDERPARTIJ bewerkte resp. samengestelde producten is WEDERPARTIJ verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
5.2 Slechts indien WEDERPARTIJ zulks schriftelijk heeft bedongen is TACTIC BENELUX verplicht om voorafgaande aan de levering een sample/drukproef ter goedkeuring aan WEDERPARTIJ voor te leggen. In zo’n geval is TACTIC BENELUX verplicht uiterlijk op een termijn van vijf weken na de totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van het te reproduceren materiaal aan WEDERPARTIJ een drukproef voor te leggen. De sample/drukproef wordt geacht te zijn goedgekeurd indien niet binnen 5 werkdagen na ontvangst door WEDERPARTIJ daarop anderszins wordt gereageerd.
5.3 Steeds geldt dat, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, alle kosten van drukwerk, of daarmee samenhangende prestaties afzonderlijk aan WEDERPARTIJ in rekening worden gebracht en dat die kosten overigens niet zijn inbegrepen in de met WEDERPARTIJ overeengekomen prijzen.
5.4 Producten die bewerkt en/of bedrukt zijn of worden in opdracht van WEDERPARTIJ kunnen nimmer worden geretourneerd aan TACTIC BENELUX.
5.5 Het bewerken en/of bedrukken van door WEDERPARTIJ aangeleverde producten en/of goederen, geschied geheel voor risico, verantwoordelijkheid en rekening van WEDERPARTIJ en zal bij een niet juist uitgevoerde opdracht door TACTIC BENELUX, nimmer aan WEDERPARTIJ worden vergoed en/of verrekend met andere opdrachten en/of facturen.

ARTIKEL 6 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN
6.1 De door TACTIC BENELUX te verstrekken informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
6.2. TACTIC BENELUX aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens WEDERPARTIJ uitgewerkt ontwerp, noch voor materialen die door WEDERPARTIJ worden voorgeschreven, dan wel ter beschikking worden gesteld. TACTIC BENELUX behoeft de deugdelijkheid van dit een en ander niet te onderzoeken.
6.3 Indien TACTIC BENELUX zelf ontwerpen maakt, aanvaardt zij daarvoor de verantwoordelijkheid, dit met inachtneming van eventueel overeen te komen beperkingen.
6.4 Indien TACTIC BENELUX zaken vervaardigt op basis van een ontwerp dat door of namens de WEDERPARTIJ is aangereikt, aanvaardt TACTIC BENELUX alleen aansprakelijkheid voor de vervaardiging van de betreffende zaak overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, voor zover althans die materialen niet door WEDERPARTIJ zijn voorgeschreven WEDERPARTIJ heeft het recht om niet door hem voorgeschreven materialen voorafgaande aan de verwerking daarvan door TACTIC BENELUX, door hemzelf of door derden, doch steeds voor zijn rekening, te laten onderzoeken. Indien WEDERPARTIJ een zodanig onderzoek niet tijdig aanvraagt en uitvoert kan hij zich er niet op beroepen dat het door TACTIC BENELUX gebruikte materiaal op enigerlei wijze gebrekkig is.
6.5 Indien WEDERPARTIJ na het tot stand komen van de overeenkomst wenst dat TACTIC BENELUX, in afwijking van hetgeen in dit artikel is bepaald de volledige verantwoordelijkheid voor de te vervaardigen zaak op zich neemt, dus inclusief het ontwerp dat WEDERPARTIJ heeft aangereikt en de door hem voorgeschreven materialen dient aan TACTIC BENELUX voldoende tijd te worden gelaten om haar de gelegenheid te geven alle relevante gegevens te bestuderen teneinde tot een verantwoorde beslissing omtrent het al dan niet overnemen van de verantwoordelijkheid te komen. TACTIC BENELUX heeft het recht om de kosten die zij in het kader van het hiervoor bedoelde onderzoek maakt, aan WEDERPARTIJ in rekening te brengen, ongeacht of zij al dan niet met de bedoelde overname akkoord gaat.
6.6 Nimmer aanvaardt TACTIC BENELUX enige verantwoordelijkheid voor onderdelen van een te vervaardigen zaak, die de opdrachtgever zelf aan haar ter beschikking heeft gesteld.
6.7 Door TACTIC BENELUX verstrekte maattabellen gelden altijd als een richtlijn. Aan verstrekte maattabellen kunnen geen rechten ontleend worden indien kleding na levering niet passend blijkt te zijn en de bestelde kledingmaten door TACTIC BENELUX zijn geleverd.

ARTIKEL 7 ZEKERHEID
7.1 TACTIC BENELUX heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft TACTIC BENELUX het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van WEDERPARTIJ dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien WEDERPARTIJ ondanks ingebrekestelling niet aan een van zijn betalingsverplichtingen jegens TACTIC BENELUX voldoet

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
8.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. TACTIC BENELUX behoudt de eigendom van alle krachtens overeenkomst aan WEDERPARTIJ uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat WEDERPARTIJ: a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met eventuele verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en, b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die TACTIC BENELUX ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en, c. de vorderingen heeft voldaan die TACTIC BENELUX op hem verkrijgt indien WEDERPARTIJ tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
8.2 WEDERPARTIJ mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze verpanden en/of laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van TACTIC BENELUX. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient WEDERPARTIJ TACTIC BENELUX daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van TACTIC BENELUX te worden gewezen. Indien een derde de zaak voor WEDERPARTIJ onder zich heeft, dan is WEDERPARTIJ, indien hij jegens TACTIC BENELUX tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan TACTIC BENELUX mede te delen en heeft TACTIC BENELUX het recht aan die derde mede te delen dat deze derde de zaak voortaan voor TACTIC BENELUX moet houden. Bij handelingen van WEDERPARTIJ welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft TACTIC BENELUX het recht de zaak na aanmaning terug te halen en is WEDERPARTIJ verplicht tot afgifte.
8.3 Daarnaast heeft TACTIC BENELUX een pandrecht op alle zaken en waardepapieren die zij ten behoeve van de WEDERPARTIJ onder zich heeft/verkrijgt, alsmede op alle vorderingen die TACTIC BENELUX op WEDERPARTIJ heeft/verkrijgt. De in dit lid bedoelde pandrechten strekken tot zekerheid van alle vorderingen die TACTIC BENELUX uit welke hoofde dan ook jegens WEDERPARTIJ heeft of zal verkrijgen.

ARTIKEL 9 PRIJZEN
9.1 De door TACTIC BENELUX opgegeven prijzen gelden, tenzij het tegendeel is gemeld, exclusief omzetbelasting. Tevens zijn zij gebaseerd op de prijzen van kosten, materialen en lonen, geldend op de dag van de offerte. Indien tussen de dag van de offerte en de dag van de aflevering een tijdvak van minimaal zes maanden ligt en/of 1 januari van enig jaar is overschreden en in die periode de kosten van materialen en/of lonen een wijziging ondergaan, heeft TACTIC BENELUX het recht om de overeengekomen prijs verhoudingsgewijs aan te passen, en het meerdere aan de WEDERPARTIJ in rekening te brengen. Dit zal zoveel mogelijk geschieden ter gelegenheid van het in rekening brengen van een laatste termijn van hetgeen WEDERPARTIJ verschuldigd is.
9.2 TACTIC BENELUX heeft het recht om éénmaal per jaar en wel op 1 januari de prijzen aan te passen. TACTIC BENELUX zal WEDERPARTIJ hiervan uiterlijk in de maand december gemotiveerd op de hoogte stellen.
9.3 Alle door TACTIC BENELUX gegeven prijzen zijn bij een bestelling van minimaal 10 stuks per product. Voor de bepaling van de bestelgrootte worden verschillende maatvoeringen van één product bij elkaar opgeteld. Bij een kleinere bestelling is TACTIC BENELUX gerechtigd de prijzen als volgt te verhogen:
9.3.1 Bij een bestelling tot 5 stuks met 50 %
9.3.2 Bij een bestelling tot 10 stuks met 25 %

ARTIKEL 10 BETALING EN KOSTEN
10.1 In het geval van een klacht overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden, waardoor WEDERPARTIJ een deel van een factuur betwist, zal TACTIC BENELUX twee afzonderlijke facturen sturen, d.w.z. één factuur die betrekking heeft op het betwiste bedrag van de factuur en één factuur die betrekking heeft op het onbetwiste bedrag van de factuur. WEDERPARTIJ is gehouden om de factuur van het onbetwiste bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen met inachtname van de verzuimrente overeenkomstig art. 10.2 van deze voorwaarden.
10.2 Tenzij het tegendeel is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. WEDERPARTIJ kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien TACTIC BENELUX aan WEDERPARTIJ een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan TACTIC BENELUX verschuldigd is en van hetgeen TACTIC BENELUX aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt WEDERPARTIJ, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar met een minimum van 10% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
10.3 TACTIC BENELUX heeft, in het geval WEDERPARTIJ ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden, ook het recht om de overige tussen TACTIC BENELUX en WEDERPARTIJ bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft TACTIC BENELUX tevens het recht om van WEDERPARTIJ al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van TACTIC BENELUX onverlet.
10.4 WEDERPARTIJ is aan TACTIC BENELUX alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet en TACTIC BENELUX de vordering aan derden in handen geeft. Indien TACTIC BENELUX conservatoire maatregelen neemt is voor wat betreft de verschuldigdheid van kosten een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend/toepasselijk is in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van TACTIC BENELUX voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door de raadsman van TACTIC BENELUX aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan WEDERPARTIJ in rekening gebracht met als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag. Indien TACTIC BENELUX gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld zullen de kosten naar evenredigheid worden gematigd, tenzij de rechter van oordeel mocht zijn dat matiging niet aan de orde is, gelet op de geringheid van de door TACTIC BENELUX gemaakte fout.
10.5 TACTIC BENELUX heeft het recht om de totale orderfactuur op te splitsen in deelfacturen. Indien TACTIC BENELUX de opdracht krijgt om custom made kleding/producten voor WEDERPARTIJ te produceren, dan is TACTIC BENELUX gerechtigd om een aanbetaling in rekening te brengen vóór plaatsing van de definitieve productieorder. Uiterlijk 8 dagen na datum laatste deelfactuur zal het restbedrag aan TACTIC BENELUX betaald moeten zijn
10.6 Noodzakelijke emballage wordt door TACTIC BENELUX tegen kostprijs aan de WEDERPARTIJ in rekening gebracht, en niet teruggenomen. Het al dan niet noodzakelijk zijn van het gebruik van emballage, en de soort daarvan, staat ter beoordeling van TACTIC BENELUX.
10.7 Alle verzendkosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen volledig door WEDERPARTIJ betaald.
10.8 Kosten die gepaard gaan met het vervaardigen van (kleding)samples en ander soort proefdrukken zullen door TACTIC BENELUX altijd verhaald worden op WEDERPARTIJ.

ARTIKEL 11 KEURING EN KLACHTEN
11.1 WEDERPARTIJ is verplicht om de door TACTIC BENELUX afgeleverde Product onverwijld na inontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien WEDERPARTIJ wat dit betreft wil klagen, dan dient hij TACTIC BENELUX in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk schriftelijk te berichten d.m.v. het hiervoor bestemde formulier, inclusief afbeelding.
11.2 Voorts dient WEDERPARTIJ binnen tien werkdagen na aflevering de zaak/de prestatie grondig te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien inhoudelijk schriftelijk bij TACTIC BENELUX te klagen middels het hiervoor bestemde formulier.
11.3 Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige twee leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen doch in ieder geval binnen de termijn van 6 maanden als omschreven in artikel 11 lid 1 en steeds voordat WEDERPARTIJ de door TACTIC BENELUX afgeleverde zaak verwerkt nadat WEDERPARTIJ een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij TACTIC BENELUX schriftelijk middels het hiervoor bestemde formulier te zijn ingediend. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door TACTIC BENELUX geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die TACTIC BENELUX kende of behoorde te kennen, doch niet aan WEDERPARTIJ heeft medegedeeld.
11.4.Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft TACTIC BENELUX niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid. Indien TACTIC BENELUX dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en TACTIC BENELUX in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft TACTIC BENELUX het recht om dit een en ander aan de WEDERPARTIJ tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
12.1 Indien WEDERPARTIJ de voorschriften die in dit artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, en hij van TACTIC BENELUX merkartikelen heeft gekocht, kan TACTIC BENELUX met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende 6 maanden na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming worden aangesproken. Indien TACTIC BENELUX echter van haar leverancier op minnelijke wijze, met een beroep op de garantiebepalingen die door de leverancier van TACTIC BENELUX bij het betreffende artikel worden bijgesloten, ook na de hiervoor genoemde termijn van 6 maanden genoegdoening kan verkrijgen, zal TACTIC BENELUX hetgeen zij aldus verkrijgt aan WEDERPARTIJ leveren.
12.2 Indien WEDERPARTIJ van TACTIC BENELUX andere artikelen dan Tactic Benelux artikelen heeft gekocht, wordt iedere vorm van schadevergoeding die TACTIC BENELUX, op grond van welke titel dan ook, verschuldigd zou worden, uitgesloten met dien verstande dat TACTIC BENELUX indien de WEDERPARTIJ het bepaalde in artikel 10 in acht heeft genomen verplicht is om in redelijke mate te trachten om in der minne van haar leverancier genoegdoening te verkrijgen en het aldus verkregen door te leveren aan WEDERPARTIJ. Ten aanzien van de in de vorige zin bedoelde artikelen geldt het gestelde in de volgende leden van dit artikel derhalve niet. Indien aan TACTIC BENELUX opzet of grove schuld is te wijten, is het in dit lid bepaalde, niet van toepassing.
12.3 Indien TACTIC BENELUX erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om op korte termijn, nadat WEDERPARTIJ zich op een tekortkoming heeft beroepen, aan WEDERPARTIJ mede te delen dat zij de door de WEDERPARTIJ betaalde prijs zal terugbetalen c.q. dat zij kosteloos tot her levering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. tot herstel, zal overgaan.
12.4 Indien TACTIC BENELUX na genoemde mededeling op korte termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk in het geval van terugbetaling van de prijs dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft WEDERPARTIJ geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien WEDERPARTIJ voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. TACTIC BENELUX heeft het recht om voorafgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van WEDERPARTIJ te verlangen dat hij de zaken, ten aanzien waarvan TACTIC BENELUX toerekenbaar tekort is geschoten, retourneert.
12.5 TACTIC BENELUX beperkt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding in geld verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende prestatie/het betreffende artikel die/dat de schade heeft veroorzaakt overeengekomen prijs (exclusief b t.w.), (dus niet tot de prijs van de levering waarvan het desbetreffende artikel/de betreffende prestatie deel uitmaakt). WEDERPARTIJ vrijwaart TACTIC BENELUX tegen alle aanspraken van derden, voor zover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. TACTIC BENELUX is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke toepassing van de geleverde zaak. TACTIC BENELUX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
12.6 Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van TACTIC BENELUX, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor het deel ten aanzien waarvan er overmacht aanwezig is te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.
12.7 Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/ omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen TACTIC BENELUX moet leveren met een overeenkomstige periode verlengd.
12.8 In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

ARTIKEL 13 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
13.1 Als persoonsgegevens ingevolge de overeenkomst worden verwerkt, zal TACTIC BENELUX dergelijke gegevens alleen verwerken ten behoeve van WEDERPARTIJ en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet op de bescherming van persoonsgegevens. TACTIC BENELUX zal de persoonsgegevens in geen geval verwerken ten behoeve van zichzelf. TACTIC BENELUX is niet bevoegd de persoonsgegevens bekend te maken aan, te leveren aan of beschikbaar te maken voor een derde, anders dan specifiek overeengekomen. TACTIC BENELUX zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of onwettige bekendmaking of andere onwettige verwerking met inbegrip van het zonder noodzaak verzamelen of verder verwerken van persoonsgegevens.

ARTIKEL 14 COMMUNICATIE
14.1 TACTIC BENELUX en WEDERPARTIJ zullen elkaar schriftelijk of mondeling op de hoogte houden van voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante informatie. In ieder geval betreft dit een eventuele adreswijziging van één van de partijen.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op alle overeenkomsten die TACTIC BENELUX sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
15.2 Alle geschillen die tussen TACTIC BENELUX en WEDERPARTIJ ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Arrondissementsrechtbank te Leiden, Nederland, onverminderd het recht van TACTIC BENELUX om de WEDERPARTIJ in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter en/of rechtbank.